”Citat” av Henrik Tibblin


                                       

”Citat skapade av Henrik Tibblin”

”Våga vilja & Vilja våga”

”Viktigt för mig är att nå ut med mina sociala och konstnärliga budskap, privat och till min publik, mer aktiv för sex år sedan då jag ingick i en poetisk grupp konstnärer, som turnerade och skrev poesi, två utgivningar.”

”Filminspelningar är mitt Mecka, med energi, inspelning, kameran går, klipp, stopp, igen o igen, regissörens blick, njutning när allt sitter o allt är inspelat, klappat och klart. Applåder, tack och resultatet sedan på premiären. Jag minns fortfarande premiären av ”Män som hatar kvinnor”, där jag har en liten roll, när fransk TV intervjuade mig i strålarnas glans, mumma för själen.”

Fransk TV intervjuade Henrik Tibblin på premiärkvällen 27/2 2010, Rigoletto, Stockholm. Henriks summering av filmen:

“Il y a un film du period noir de la Suede. Avec l’extreme de politic droit/nazism, capitalism, et l’extreme de sex. Histoire: Un grand famile de capital de Suede, fait l’extreme activitet pour de sex de femme, act criminal. Sexual activity : Sex pour le mort, sience 1946.. L’anné 2004, un journalist et une jeunne femme commes Pippi long-stocking, fait la sellucion de la histoire de la crime.  Capital – sex –  criminal – mort – journalistic modern”.

”Min konst är som en naiv upplevelse av en social verklighet”

”Mitt måleri speglar människan i sin sociala strävan, i kampen för det lilla, för det enkla. Jag vill med min konst och i mitt uttryck vara både förmedlande och dekorativ, ofta fylld av social patos och av en lidelse.”

”Ofta möts jag av svenskar som inte gillar att man framhäver sig och bara tänker jantelag-svenskt (du ska inte tro att du är något). Men mitt släktträd är publicerat och då vet man att ingen tjänar på förnekelser.”

”Under mina 18 år som verksamhetschef inom utbildningsväsendet Sthlm skolor och som egen företagare VD o konsultchef, har jag alltid arbetat konstruktivt och framåtsyftande, lösningsfokuserat och optimalt. Det innebär att jag alltid har ett öppet förhållningssätt mot min presonal, med återrapportering tillmin chef, rektor, styrelse, frihet under ansvar, så att det är tydligt vad jag och företaget, gymnasieskolan eller enheten vill med deras och med min arbetsinsats. Och att personalen växer med sin uppgift, att min hållning alltid är possitiv och utvecklande, tillåtande, och min kritik alltid motiverad o konstruktiv.”

Dare will & will dare ”

”Important for me is to reach out with my social and artistic messages, private, and to my audience, more active, six years ago when I was part of a poetic group of artists, who toured and wrote poetry, two editions.”

”Film Recordings is my Mecca, with energy, the recording, the camera goes, cut, stop, back o again, the director’s gaze, enjoyment when everything is and everything is shot, cut and dried. Applause, thanks and performance since the premiere. I still remember the premiere of ”Men Who Hate Women,” where I have a small role, when French TV interviewed me in the rays shine mumma for the soul. ”

French TV interviewed Henrik Tibblin on opening night 27/2 in 2010, Rigoletto, Stockholm. Henry summing the film:

”Il y a un film you period noir de la Suede. Avec l’extreme politic de droit / nazism, capitalism, et l’extreme six. Histoire: Un grand famile de capital de Suede, fait l’extreme activitet pour the six de femme, act criminal. Sexual activity: Six pour le mort, sience 1946 .. L’Anné 2004 un journalist et une femme jeunne Commes Pippi Long-stocking, fait la sellucion de la histoire de la crime. Capital – six – criminal – mort – journalistic art. ”

”My art is like a naive perception of social reality”

”My paintings reflect man in his social endeavor, in the fight for the little, for the simple. I want with my art and in my expression be both intermediate and decorative, often filled with social pathos and a passion. ”

”Often I meet Swedes who do not like to highlight themselves and just thinking Jante-Swedish (you should not think that you’re something). But my family tree is posted and then you know that no one benefits from denials. ”

”During my 18 years as operations manager in education Sthlm schools and self-employed CEO o consultant, I have always worked constructively and proactive, solution-focused and optimally. This means that I always have an open attitude towards my presonal, with feedback tillmin director, principal, board of directors, responsible freedom, so that it is clear what I am and now, high school or entity wishes to theirs and with my effort. And the staff grows with its task, that my posture is always possitiv and development, permitting, and my criticisms are always motivated and constructive. ”

 

Välkommen till Tibblins New Community

”Tibblins New Community, en bit av mitt liv. Jag har vigt mitt liv till mänskligheten, genom konsten och inom kulturen, inom vård och omsorg, inom bildning och utveckling”

”Under mitt arbetsliv har jag under tio år arbetat inom vård o omsorg. Under tio år inom utbildning, utveckling. Sedan 18 år företagare och entreprenör ”

”Hela tiden har min kulturella gärning funnits, med konst, poesi, teater, film och litteratur. Och alltid inom humaniora.”

”Ett spännande liv, där de olika delarna sammanflätas och förstärker helheten”

Henrik Tibblin

”Tibblin New Community, a piece of my life. I have dedicated my life to humanity through art and the culture in health care, in the formation and development ”

”During my career I have worked for ten years in the health care o. Over ten years in education, development. After 18 years and entrepreneur ”

”All this time, my cultural deed existed, with art, poetry, theater, film and literature. And always in the humanities. ”

”An exciting life, where the different parts intertwine and reinforce the whole”

Henrik Tibblin

Ett svar på “”Citat” av Henrik Tibblin

  1. Hello. I see that you don’t update your page too often. I know that writing content is boring and time consuming.
    But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing content
    (from article directories or other websites from your niche)?

    And it does it very well. The new articles are high quality
    and pass the copyscape test. You should try miftolo’s tools

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star