Tibblins New Community is active in various fields


 

Welcome to

Tibblins New Community

INDEX
Tibblins New Community: https://henriktibblin.wordpress.com

Foundation Tibblin à la Cultura 
https://henriktibblin.wordpress.com/2009/11/02/tibblin-fondation/

Förlaget Tibblin & Partner

https://henriktibblin.wordpress.com/2018/02/19/tibblins-new-community-forlagstjanst/

Books from Paris

https://henriktibblin.wordpress.com/category/bocker/

Litteratur

http://litteraturtibblin.wordpress.com

Galleri

https://henriktibblin.wordpress.com/category/gallery-tibblin/

Nyhetsbulletin inom kultur

https://culturalnews2015.wordpress.com

Business

http://anderst45.wordpress.com

Linkedin-länk

https://linkedin.com/in/henrik-tibblin-6b369b34

Tibblins New Community är en portal som presenterar Konst, Lyrik, Poem, Reseskildringar, Sevärdheter. Här presenteras också bokutgivningar, nyheter, utställningar och filmklipp. För att följa med i utvecklingen av sidan, kan du enkelt bli en följare. Markera  ”Följare” och ange mailadress, så får du uppdateringar i din mailbox.

Tibblins New Community is a place for cultural news, art, lyrics, novels and movie acting. I will say welcome to all vistors from other countries. Allmost written in swedish, my novels, poetry books and speaches. But all my art is in all language, and you can use translation, easy.  I  hope you will enjoy my webb!

Tibblins New Community is active in various fields of culture. Life’s art, art, literature, lyric and poetry and a little Movie and some theatre. Here are various intermediate expressions, in different times and in different atmospheres. The viewer gets into their experience, from which part is required, from the cultural market in this community. 

Visitors are welcome to leave comments on your experience, impressions, comedy or what is available.

We present also Henrik Tibblin’s  gallery of paintings, 1976-2002. Henrik Tibblin with Literature Pages, Web publishing, novels, biographies, poetry.

To follow the development of the site, you can easily become a follower. Select ”Followers” and enter email address to receive updates in your mailbox.

To all my readers, thank you for all your comments. I love to read  them and I know my art, my poetry and my Words have a meening, to touch, to touch your mind, heart and soul.

Thank  you

Henrik Tibblin

 

 

News from 2018!

A new book, finish the line of Parisbooks, the fourth Parisbook

En ny roman som avslutar romansviten Paris och så mycket mer:

A vibrant Paris – Reflections

We meet a mature Jean Greco in Paris. In this romance – The Theater of Life Art de la vie, The Chess Parisians, Paris Boulevard Theater, A Vibrant Paris – We have been able to follow Jean Greco from being a young debutant, his flight to Provence. Furthermore, we have been in the revolution’s Paris, where Jean Greco had moved to Provence. Then his theater visit. The recesses are made to end, in order to re-experience all the wonderful, dictated, created and kneaded during his life-course. He’s really going to retreat from Parnassen on the left bank of Paris.

Ett livfullt Paris – Återblickar

Vi möter en mogen Jean Greco i sitt Paris. I denna romansvit – Livets teater Art de la vie, Schackpartisaner i Paris, Boulevardteatern i Paris, Ett livfullt Paris – har vi kunnat följa Jean Greco från att ha varit en ung debutant, hans flykt till Provence. Vidare har vi varit med i revolutionens Paris, där Jean Greco hade flytt till Provence. Sedan hans teaterbesök. Återblickarna görs som avslutning, för att åter uppleva allt det underbara, som diktats, som skapats och knådats fram under hans livsgärning. Han ska nu verkligen dra sig tillbaka från Parnassen på vänstra stranden i Paris.

http://www.litenupplaga.se/1778

https://henriktibblin.wordpress.com/category/bocker/

 

Palace Borgia, Gandia, Valencia

Nu bildas TIBBLIN Foundation à Cultura, för kulturell utveckling.
Tibblin Foundation Cultura, TFC, är en verksamhet för kulturell utveckling.
Resor, vistelse, skapande, stödjande
Köper våning centralt i Gandia, Valenciaregionen i Spanien

https://henriktibblin.wordpress.com/2009/11/02/tibblin-fondation/
 
2017 formed TIBBLIN Foundation à Cultura, cultural development.
Tibblin Foundation Cultura, TFC, is an activity of cultural development.
Travel, accommodation, creative, supportive
Buy apartment centrally located in Gandia, Valencia region in Spain

*

 

GALLERY TIBBLINS ART

https://henriktibblin.wordpress.com/category/gallery-tibblin/
https://henriktibblinblog.wordpress.com

Henrik Tibblin skapelse återspeglar människan i sin sociala strävan, i kampen för de små sakerna, för de enkla. Henrik vill med sin konst, i hans uttryck vara både mellanliggande och dekorativa, ofta fylld med sociala patos och passion. Den övergripande kulturen presenteras i Tibblin New Community: De varma färgerna, Konstnären vill visa hur det känns att vara en bland många, inklusive många som slåss, som tar tag i kakan som blir torrare och skörare. Konsten presenterades på webbgalleri GALLERY TIBBLIN ART.

Henrik Tibblin creation reflects man in his social endeavor, in the fight for the little things, for the simple.  Henrik wants with his art, in his expression be both intermediate and decorative, often filled with social pathos and passion. The overall culture is presented in Tibblin New community: The warm colors, The artist wants the lawsuits show how it feels to be one among many, including many who fights,  who grabs the piece of cake that is becoming drier and keyed. The art featured on webb Galleri Tibblin.

New book from Paris

http://www.litenupplaga.se/1677

Boulevardteatern i Paris – ett epos av idag

I april 2017, utkommer Henrik Tibblin med sin tredje Paris-roman: Romanen skildrar Comedie Francais av idag och vad som sker i en krisande teaters scener, loger, valv och skeenden têtê à têtê, bland artister och om teaterlivet i staden Paris, på åttiotalet.

Comédie-Français eller Théâtre Français är Frankrikes nationalteater, grundad 1680 på initiativ av kung Ludvig XIV. Teatern hade tre scener som alla var belägna i Paris: Salle Richelieu på Rue de Richelieu nära Palais Royal, Théâtre du Vieux-Colombier och Studio-Théâtre. Teatern har en repertoar av såväl klassiska pjäser som moderna verk, och omfattar 3000 pjäser.

Den pjäsförfattare som främst förknippas med Comédie-Français är Molière, som dock hann dö sju år innan Comédie-Français öppnades.
Dagens föreställning och med dagens scen vill vi här gestalta i detta drama. Vi får följa med in bakom scenen och in i logerna. Vad är det som rör sig i en teaterdirektörs huvud; inför premiärer, efter nersablade pjäser, när ingen recensent skriver och när publiken sviker.
Allt går inte som planerat.

Parallellt följer vi även en ung man som vill fördjupa och gestalta teaterns själ i ett epos.
Kärlek, kamp och det hårda livet i Teaterns Paris.
Nu låter vi ridån gå upp.

Boulevard Theatre in Paris – an epic of today

In the spring of 2017, Henrik Tibblin published  with his third Paris-novel:  The novel depicts the Comedie Francais of today and what takes place in a troubled theater venues, lodges, vaults and events Tete a Tete, among artists and theater life in the city of Paris, in the eighties.

 

Comédie-Français or Théâtre Français is France’s National Theatre, founded in 1680 on the initiative of King Louis XIV. The theater had three scenes that are all located in Paris: Salle Richelieu on the rue de Richelieu near the Palais Royal, Théâtre du Vieux-Colombier and the Studio-Théâtre. The theater has a repertoire of both classic pieces as modern works, and includes 3,000 pieces.
The playwright who is primarily associated with the Comédie-Français is Molière, which, however, had time to die seven years before the Comédie-Français opened.

Today’s show and with today’s stage, we wish to portray in this drama. We follow the backstage and into the lodges. What is it that moves in a teaterdirektörs head; before the premiere, after nersablade plays, when no one reviewer writes, and when the audience fails.
Not everything goes as planned.

In parallel, we are also a young man who wants to deepen and turn the theater’s soul into an epic.
Love, struggle and the hard life in the theater of Paris.

Now we let the curtain go up.

 

* Ny bok, publiceras maj 2016: ”Våga vilja och vilja våga” Författare Henrik Tibblin

40470_148753765152311_100000530654365_349090_3370395_n

”Våga vilja och vilja våga” 

Nu presenteras jubileumsboken ”Våga vilja och vilja våga” författare: Henrik Tibblin. Boken är rikt illustrerad med författarens oljemålningar. Med unika fotografier från författarens resor till Paris, Rivieran och till Italien. Denna bok skildrar ett liv. Socionomen, författaren och konstnären Henrik Tibblin växte upp i en stor amöbaliknande familj, som växte, som svallade och ibland var helt oformlig. Sju systrar, blev frukten av flera äktenskaplig bildningar av hans föräldrar. Vi lägger upp skildringen som en vandring; genom konsten, genom resorna till Frankrike och till Italien, som satte oförglömliga spår i Henriks gärningar. Liksom yrkesvalet och släktens ursprung, faderns gärningar och det sceniska, både teater och film. Tibblin gav ut romanen ”Art de la Vie – Livets teater”, på Recito Förlagshus, 2011 och ”Schackpartisaner i Paris”, också Recito Förlagshus, 2015. Tibblin  har arbetat som skribent i flera år. Som redaktör och som författare till läroböcker och faktaböcker.  Henrik Tibblin är verksam inom flera kulturområden, som konstnär, som författare, poet och som skådespelare.

Now presented the jubilee book: ”Dare to desire and willingness to venture”  The book is richly illustrated with the author / artist’s oil paintings, with unique photographs from his trips to Paris, the Riviera and Italy. This book portrays a life. Social worker, author and artist Henrik Tibblin grew up in a large amoeba-like family, which grew, which surged and sometimes were completely shapeless. Seven sisters, was the fruit of marital several copies of his parents.  We set up the account as a hike; through art, through trips to France and Italy, who settled unforgettable tracks in Henrik’s deeds.  Like the choice of occupation and the family of origin, the father works and the theatrical, both theater and film.  Henrik Tibblin is active in several cultural fields, as an artist, as a writer, poet and actor. Tibblin published novel ”Art de la Vie – Life Theatre”, on Recito publishing house, in 2011 and ”Chess partisans in Paris,” also Recito publishing house, 2015. Tibblin has worked as a writer for several years. As editor and author of textbooks and reference books.

Boken beställer Ni direkt från länk. 
http://www.litenupplaga.se/1547

 

Ny bok 2015

165450_178959092131778_100000530654365_528572_5505339_n.jpg

”Schackpartisaner i Paris” av Henrik Tibblin

Sextiotalets Paris och allt är möjligt. En flykting, en rysk jude, Ivan Zebastopol, möter vi när han just har skilts från sina föräldrar. Han är så ung och ensam, helt utelämnad i Paris. Inledningen skildrar den ryska invandringen av intellektuella efter den ryska revolutionen. Sedan övergår scenen i en sliten verklighet, i staden där allt är möjligt, detta årtioende. Allt händer så fort, men att anpassa sig och passa in, blir hans första utmaning. Det är sextiotal och filosofer, brottslingar, clocharder och litterära figurer kretsar kring Ivan, som tar sig namnet Jean Ziap,en vanlig parisare, från att ha varit en Zebastopol med anor. Vi lever i en förändringens tidevarv. Var finns gränserna till det tillåtna och till det acceptabla. Stora och små skeenden speglas i detta äventyr.
Välkomna på en resa i händelsernas centrum.”

Länk: https://henriktibblin.wordpress.com/2009/10/09/tibblins-new-community-3/

Beställ via länk: http://www.litenupplaga.se/1495
*
Romandebuten 2011 !!
 Henrik Tibblin debuterade 2011 med sin roman 

40495_148753821818972_100000530654365_349091_3925794_n

”Art de la Vie – Livets teater”

Vi möter Jean Greco, konstnären i ett hårt Paris, med sina refuserade dukar av canvas vid sina fötter. Vi följer hans kamp, hans vardag, hans uppbrott och hans segrar. Konsten som en helande kraft. Rose Walkinson, den chicka amerikanska journalisten, som jagar scoope i kulturens Europa, möter Jean på hans stambistro. Deras jakt får vi följa. Deras kamp och deras svek tar oss med till Provence, och allt är faktiskt möjligt. Plötsligt befinner vi oss så i Provence, i högerkrafters och maffiakretsars skumma bakgårdar och lysande hotell. Titel: Art de la Vie – Livets teater
Författare: Henrik Tibblin
Recito Förlag

Beställ via länk
http://www.litenupplaga.se/859
*

 

Now we have the novel ”Chess Partisans in Paris”, in English

It’s ”Schackpartisaner i Paris” writer Henrik Tibblin, now translated in English.

Sixty-century Paris and everything is possible. A refugee, a Russian Jew, Ivan Zebastopol, we meet when he has just been separated from their parents. He is so young and alone, completely omitted from Paris. The introduction describes the Russian immigration of intellectuals after the Russian Revolution. Then enters the scene in a shabby reality, the city where everything is possible, this årtioende. Everything happens so fast, but to adapt and fit in, will be his first challenge. There are sixty, and philosophers, criminals, clocharder and literary figures revolve around Ivan, taking the name Jean Ziap, an ordinary Parisians, from having been a Zebastopol dating. We live in an era of change. Where are the boundaries of the permissible and what is acceptable. Large and small events are reflected in this adventure.
Welcome on a journey into the center. ”

http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin/chess-partisans-in-paris/kapitel-1

 

Länk till mer av Tibblins litteratur:

https://litteraturtibblin.wordpress.com/

***

Paris – mina drömmars stad

397216_10151174682104650_923564199_n

https://henriktibblin.wordpress.com/2009/03/31/paris-tips/

 

Poetry and Art in Paris

https://henriktibblin.wordpress.com/2009/03/31/poetery-by-art/

Nyhetsbulletin inom kultur:

https://culturalnews2015.wordpress.com

 

Senaste nytt: Nytt boksläpp, Romanen ”Schackpartisaner i Paris” av Henrik Tibblin, ges ut 30/9 2015

Länk: https://henriktibblin.wordpress.com/2009/10/09/tibblins-new-community-3/

Konst * Lyrik * Resor * Sevärdheter

Arts * Poetry * Travel * Places

 

Now summertime, We go to Italy

Italienresor 2011, 2012, 2014

Den blomstranden italienska Rivieran – Liguria –  Riviera dei Fiori  – Italien   

hotel_delle_rose_san_bartolomeo_dintorni_11

https://henriktibblin.wordpress.com/2011/07/17/193 

*

Rhodos i den grekiska arkipelagen, 2015

20150719_103400 2

Sommaren 2015 följer vi det grekiska dramat på plats, under några dagar

https://tibblinsblog.wordpress.com/2015/07/23/884/

 

Resan till Malaga i senvintertid 2016

20160303_134929

https://tibblinsblog.wordpress.com/2016/03/10/malaga-i-senvintertid/

 

INNEHÅLL / INDEX:

 

https://henriktibblin.wordpress.com/2011/08/10/valkommen-till-tibblins-new-community-3/

 

NETWORK  Tibblins New Community. This Network is a community for communication in culturel areas.  You are welcome to give comments in different pages,

You can also send mail to the Group leader: henrik.tibblin@hotmail.com

You can now look around and enjoy the webs:

 Tibblins new community – presenterar helheten: konst, lyrik, resor, film/teater, business:

https://henriktibblin.wordpress.com

 

Nyhetsbulletin inom kultur:

https://culturalnews2015.wordpress.com

 

Tibblins Art Gallery – konstgallerier som presenterar min konst 1976 – 2015, olja, naivism, realism : 

http://henriktibblinblog.wordpress.com

 

Tibblins Moviewebb, Film- och teatermedverkan och filmrecensioner :

http://movietibblin.wordpress.com/ 

Filmrecensioner

https://movietibblin.wordpress.com/2015/04/09/filmrecensioner-bl-a-fran-filmeye/

 

Litteraturwebb, Tibblins litteratur – roman, novell, lyrik :     

http://litteraturtibblin.wordpress.com 

 

BusinessWebb, Tibblin & Partner: HR, rekrytering, konsultationer :

http://anderst45.wordpress.com 

 

Blogg, debatt, diskussion :                                       

http://tibblinsblog.wordpress.com  

 

Pinterest Collection :                                         

http://www.pinterest.com/henriktibblin/

*

SAM_0505

*

IM000048.JPG

                                                      Titel: l’artist de Seine

Artist: Henrik Tibblin
* * *

My father Gösta Tibblin

Tibblin_G Min far Gösta Tibblin

Gösta Tibblin, MD (1929-1997) Gösta Tibblin var en pionjär inom modern kardiovaskulär epidemiologi i Sverige.Tillsammans med Lars Wilhelmsen , började han 1963 att kohortstudie av 50-åriga män i Göteborg, Män Född 1913, med nya årskullar av 50-åriga män läggs vid 10 års mellanrum.Denna studie blev slutligen studier av män födda 1913, 1923, 1933, 1943, och av män och kvinnor födda 1953.

Tibblin ledde också med andra stora populationsbaserade Göteborg multifaktoriell forskning som var förebyggande, startade 1970 och slutföras under 1980-talet.Tibblin tog sin examen från Lunds Universitet med en MD 1960 och fick sitt DMedSc examen vid Göteborgs universitet 1967.

Han fick klinisk utbildning i internmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och utbildning i epidemiologi vid London School of Hygiene & Tropical Medicine. Han flyttade 1975 till Umeå universitet, där han blev professor i socialmedicin. 1982 vid Uppsala universitet blev han den första professor i allmänmedicin i Sverige. Hans personliga forskningar i Göteborg var på psykosociala faktorer för hjärt-kärlsjukdom. I Umeå och Uppsala förlängde han denna forskning till andra kroniska sjukdomar och deras vård i samhället. Han deltog i den tio-dagars seminarier under några år på besöka fakultet och i sju länder undersökningar .

Klicka här för en beskrivning av Göteborgs Studie av Män Födda 1913.

Gösta Tibblin was a pioneer of modern cardiovascular epidemiology in Sweden. Together with Lars Wilhelmsen , he started in 1963 the cohort study of 50-year-old men in Gothenburg, Men Born in 1913, with new birth cohorts of 50-year-old men added at 10-year intervals. This study eventually became the study of men born in 1913, 1923, 1933, 1943, and of men and women born in 1953. Tibblin also led with others the large population-based Gothenburg multifactorial trial of prevention, started in 1970 and completed in the 1980s.  In Umeå and Uppsala he extended this research to other chronic diseases and their care in the community.Tibblin graduated from Lund University with a MD in 1960 and got his DMedSc degree at the University of Gothenburg in 1967. He received clinical training in internal medicine at the Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg and training in epidemiology at the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

He moved in 1975 to Umeå University where he became Professor of Social Medicine. In 1982 at Uppsala University he became the first professor of General Practice in Sweden. His personal researches in Gothenburg were on psychosocial determinants of cardiovascular disease. He participated in the Ten-day Seminars for some years on the visiting faculty and in the Seven Countries Surveys . Please click here for a description of the Goteborg Study of Men Born in 1913.

 

Preview Image https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ET2L58BN9MDBE

4 svar på “Tibblins New Community is active in various fields

  1. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you
    have any tips on how to get listed in Yahoo News?

    I’ve been trying for a while but I never
    seem to get there! Appreciate it

  2. Pingback: Tibblins new community | Tibblins New Community
  3. Many thanks very much for the info. I have been looking for this for a while with Bing and it has been a true undertaking.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star