Litteratur, skriven av Henrik Tibblin


*

”Parissviten”

Det utgör samlingsnamnet på fyra romaner, skrivna av Henrik Tibblin, som kretsar kring Paris: kärlek, konst, poesi, drama, teater, livets skeenden. Vi följer gestalter under livets upplevelser. Vi känner igen oss, kanske till viss del eller inte alls. Berättarformen är fri, vi vandrar just på en boulevard, vi flyttas kanske till något chambre separé. Allvar och dikt, broderas här, sammanhangen utvecklas, ibland byter vi spår. Som författare till detta epos, som givit mig så mycket genom skrivandet och  som engagerat mig i tio år, nu är jag klar. Det känns stort, nästan heligt. Kalla det gärna en livsgärning. Mitt Paris är nu slut i romanform, men jag upphör aldrig att älska den staden, mitt Paris. Vi är nära, precis som om detta har hänt. Kanske har det faktiskt hänt, du vet aldrig.

Henrik Tibblin

Vi möter här en mogen Jean Greco i sitt Paris. I denna romansvit – Livets teater Art de la vie, Schackpartisaner i Paris, Boulevard-teatern i Paris, Ett livfullt Paris – har vi kunnat följa Jean Greco från att ha varit en ung debutant, hans flykt till Provence. Vidare har vi varit med i revolutionens Paris. Jean Greco hade flytt till Provence, där han stannade i flera år. Sedan åter till Paris och hans teaterbesök och skådespeleri.

Återblickarna görs som avslutning av ett epos. Vi är där igen, för att åter uppleva allt det underbara, som diktats, som skapats och knådats fram under hans livsgärning. Han ska nu verkligen dra sig tillbaka från Parnassen på vänstra stranden i Paris.

Lyckas han med det?

Nej, det räcker med att en ung vacker kvinna visar intresse för ett samarbete i en allians, vid en uppläsning i bokhandeln Shakespeare & Co en söndag, för att Jean Greco genast ska falla tillbaka till skapandet igen. Inget blir som det var tänkt, allt blir så mycket mer.

We meet a mature Jean Greco in Paris. In this four novels – The theater of the Art de la vie, Chess Party Parisians in Paris, the Boulevard Theater in Paris, A livefull Paris – we have been able to follow Jean Greco from being a young debutant, his flight to Provence. Furthermore, we have been in the revolution’s Paris, where Jean Greco had moved to Provence. Then his theater visit.The recesses are made to end, in order to re-experience all the wonderful, dictated, created and kneaded during his life-course. He’s really going to retreat from Parnassen on the left bank of Paris.

Does he succeed?

No, it is enough that a young beautiful woman shows an interest in collaboration in an alliance, reading a bookshop Shakespeare & Co on Sunday, for Greco to return to the creation again. Nothing is as it was supposed to be, everything gets so much more.

F-pris: 225:00

Boken beställs hos Förlag Tibblin & Partner , mail tibblinpartner@gmail.com. Ange namn, adress och bokens titel. faktura i efterskott. 10 dagars leveranstid.

För köp hänvisas till förlag Tibblin & Partner http://anderst45.wordpress.com

Boulevardteatern i Paris – ett epos av idag

Romanen skildrar Comedie Francais av idag och vad som sker i en krisande teaters scener, loger, valv och skeenden têtê à têtê, bland artister och om teaterlivet i staden Paris, på åttiotalet. 

Comédie-Français eller Théâtre Français är Frankrikes nationalteater, grundad 1680 på initiativ av kung Ludvig XIV. Teatern hade tre scener som alla var belägna i Paris: Salle Richelieu på Rue de Richelieu nära Palais Royal, Théâtre du Vieux-Colombier och Studio-Théâtre. Teatern har en repertoar av såväl klassiska pjäser som moderna verk, och omfattar 3000 pjäser. 

Den pjäsförfattare som främst förknippas med Comédie-Français är Molière, som dock hann dö sju år innan Comédie-Français öppnades.

Dagens föreställning och med dagens scen vill vi här gestalta i detta drama. Vi får följa med in bakom scenen och in i logerna. Vad är det som rör sig i en teaterdirektörs huvud; inför premiärer, efter nersablade pjäser, när ingen recensent skriver och när publiken sviker.  Allt går inte som planerat.  Parallellt följer vi även en ung man som vill fördjupa och gestalta teaterns själ i ett epos.  Kärlek, kamp och det hårda livet i Teaterns Paris.  Nu låter vi ridån gå upp.

Boulevard Theatre in Paris – an epic of today

In the spring of 2017, Henrik Tibblin published  with his third Paris-novel:  The novel depicts the Comedie Francais of today and what takes place in a troubled theater venues, lodges, vaults and events Tete a Tete, among artists and theater life in the city of Paris, in the eighties. Comédie-Français or Théâtre Français is France’s National Theatre, founded in 1680 on the initiative of King Louis XIV. The theater had three scenes that are all located in Paris: Salle Richelieu on the rue de Richelieu near the Palais Royal, Théâtre du Vieux-Colombier and the Studio-Théâtre. The theater has a repertoire of both classic pieces as modern works, and includes 3,000 pieces. The playwright who is primarily associated with the Comédie-Français is Molière, which, however, had time to die seven years before the Comédie-Français opened.  Today’s show and with today’s stage, we wish to portray in this drama. We follow the backstage and into the lodges. What is it that moves in a teaterdirektörs head; before the premiere, after nersablade plays, when no one reviewer writes, and when the audience fails.  Not everything goes as planned.  In parallel, we are also a young man who wants to deepen and turn the theater’s soul into an epic. Love, struggle and the hard life in the theater of Paris.  Now we let the curtain go up.

F-pris: 225:00

Boken beställs hos Förlag Tibblin & Partner , mail tibblinpartner@gmail.com. Ange namn, adress och bokens titel. faktura i efterskott. 10 dagars leveranstid.

 ”Schackpartisaner i Paris av Henrik Tibblin

Sextiotalets Paris och allt är möjligt. En flykting, en rysk jude, Ivan Zebastopol, möter vi när han just har skilts från sina föräldrar. Han är så ung och ensam, helt utelämnad i Paris. Inledningen skildrar den ryska invandringen av intellektuella efter den ryska revolutionen. Sedan övergår scenen i en sliten verklighet, i staden där allt är möjligt, detta årtioende. Allt händer så fort, men att anpassa sig och passa in, blir hans första utmaning. Det är sextiotal och filosofer, brottslingar, clocharder och litterära figurer kretsar kring Ivan, som tar sig namnet Jean Ziap,en vanlig parisare, från att ha varit en Zebastopol med anor. Vi lever i en förändringens tidevarv. Var finns gränserna till det tillåtna och till det acceptabla. Stora och små skeenden speglas i detta äventyr.

Välkomna på en resa i händelsernas centrum.”

 Now we have the novel in English also

”Chess Partisans in Paris”,

Sixty-century Paris and everything is possible. A refugee, a Russian Jew, Ivan Zebastopol, we meet when he has just been separated from their parents. He is so young and alone, completely omitted from Paris. The introduction describes the Russian immigration of intellectuals after the Russian Revolution. Then enters the scene in a shabby reality, the city where everything is possible, this årtioende. Everything happens so fast, but to adapt and fit in, will be his first challenge. There are sixty, and philosophers, criminals, clocharder and literary figures revolve around Ivan, taking the name Jean Ziap, an ordinary Parisians, from having been a Zebastopol dating. We live in an era of change. Where are the boundaries of the permissible and what is acceptable. Large and small events are reflected in this adventure. Welcome on a journey into the center.

F-pris: 225:00

Boken beställs hos Förlag Tibblin & Partner , mail tibblinpartner@gmail.com. Ange namn, adress och bokens titel. faktura i efterskott. 10 dagars leveranstid.

”Art de la Vie – Livets teater”

Vi möter Jean Greco, konstnären i ett hårt Paris, med sina refuserade dukar av canvas vid sina fötter. Vi följer hans kamp, hans vardag, hans uppbrott och hans segrar. Konsten som en helande kraft. Rose Walkinson, den chicka amerikanska journalisten, som jagar scoope i kulturens Europa, möter Jean på hans stambistro. Deras jakt får vi följa. Deras kamp och deras kärlek och svek tar oss med till Provence, och allt är faktiskt möjligt. Plötsligt befinner vi oss så i Provence, i högerkrafters och maffiakretsars skumma bakgårdar och lysande hotell. Vad finns för mystiska förgreningar till extrem politik idag? En roman som spinner kring livets väsentligheter: Kärleken, sveken, kampen för det goda, för sanningen. Men också mystiska utredningar och historiska scener. Allt i ett rafflande tempo; passion, kärlek, konst för livet, dramer och mystik.

We meet Jean Greco, the artist in a hard Paris, with his refused canvas canvas at his feet. We follow his struggle, his daily life, his breakthroughs and his victories. The art as a healing power. Rose Walkinson, the chique American journalist, chasing scoope in Europe’s culture, meets Jean on his stambistro. We’ll follow their hunting. Their struggle and their love and deceit take us to Provence, and everything is actually possible. Suddenly we find ourselves in Provence, in the shady backdrops and brilliant hotels of right-wingers and mafia circles. What are the mysterious branches of extreme politics today? A novel that revolves around the essentials of life: the love, the deceit, the struggle for the good, for the truth. But also mysterious investigations and historical scenes. All in a blurred pace; Passion, love, art of life, drama and mystery.

Författare: Henrik Tibblin

F-pris: 225:00

Boken beställs hos Förlag Tibblin & Partner , mail tibblinpartner@gmail.com. Ange namn, adress och bokens titel. faktura i efterskott. 10 dagars leveranstid.

* * *

”Utsänd att avslöja” , ”Hämndens sötma”

 Henrik Tibblin      

Fredrico Fiola, är en italiensk advokat, som för fem år sedan medverkade i den klassiska maffiarättegången i Milano, där nästan en hel maffiafamilj krossades. Han är nu på gång igen med nya utmaningar för rättvisan. På en annan scen denna gång. Hans bas och advokatbyrå ligger fortfarande i Genova med centralt läge; i en före detta livsmedelshandel och före detta pizzeria, på Via Balbi i centrala Genova. Det nu aktuella uppdraget innebar stationering i Palermo på obestämd tid. Allt var synligt men inte riktigt tillgängligt. Alla var inblandade, men inte fullt synligt. Det fanns inga otvivelaktiga bevis. Bara rykten som florerade i den milda vinden i Palermo, som också var ett centrum. Ett centrum för vad?

Hämndens sötma
”Jag är utsedd att leda, vilket innebar fullständig makt och inflytande. Trots samtliga rättegångsbeslut och domar. Mitt mål blir nu; att få ge min personliga vendetta. Min underbara utdelning av min ljuva hämnd. Vem blir målet för min vendetta? Vilken organisation har jag kvar? Vad är säkert? Vad är sant? Vad är bara flyktiga rykten som planterats av mitt motstånd?”

Författare: Henrik Tibblin

Dramat om min franska kusin

Dramat om min franska kusin

Henrik Tibblin

Pietro

Det är alltså om min franska kusin detta drama handlar. Själv så är jag en simpel italienare, ytterligt charmig som sig bör, men som sagt så är jag bara en italienare, och den ende italienaren i släkten.

Detta drama har alltid överskuggat vår relation, min och kusinens och hela släktens dito. Och det har således pågått ända från barnsben. Som en riktigt tråkig sanning, som inte syns men som känns. Min franska kusin har alltid varit så speciell. Min roll däremot i den franska delen av släkten är närmast att betrakta som en bagatell. Det går en tydligen gräns mellan det franska och det italienska i vår släkt.

Som ni kanske förstår är det alltid den franska grenen som vinner. För där fanns ju alltid en Charles de Gaule och där fanns alltid den franska traditionen för det kulturella och för det fina, ansågs det. Och vi, vi var ju bara spagettiätande italienare, som en gång bara hade ett stolt romerskt rike att vara så stolta över, men det var ju herre gud för så hemskt länge sedan. Sedan så drog man alltid fram det andra världskriget när Italien lierade sig med tysken. Och alla våra krig, och alla våra olika kortlivade och hopplösa regeringar, och vår maffia och vår påve och vår korruption. Nej, måste jag fortsätta? Det är sannerligen inte lätt att vara italienare, alltid. I detta drama anser jag att jag bara har en lite undanskymd roll och talar aldrig i egen sak.

”I palatsets skugga”

”I palatsets skugga”

Henrik Tibblin

Han älskade verkligen sin stad. Morgonbrisen från havet var så mild. Öppningarna och alla underbara byggnader, alla palatsen. Denna stad som alltid har haft en aristokratisk stil över sig. Som en betydelsefull handelsstad, som centrum för Opera och för konsten. Med alla dessa strålande parader mellan alla dessa ståtliga palats. Men i palatsens skuggor är man aldrig säker. Det är där det sker; utbytet av information, bulvaners budskap, ofta dolda bakom maskeraddräktens skepnad. Okända politiska manifestationer. Finns maffians familjer även här i norr? Signor Luppiolo höll stadigt om sin läderkoffert. Bara ett av mässingslåsen fungerade så locket glipade. Det var viktigt att inga spår fick märkas, på denna hans sista promenad. Det fanns inte längre några möjligheter till fortsättning nu. När dessutom nyheten nyss hade nått honom, såg han inte längre några möjligheter. Släkten kallar, familjen är alltid varje sann italienares högsta beslutande organ. Utan familjen var han ingenting. Vilka möjligheter hade han egentligen? Signor Luppilo visste sina vägar och sina palatsgångar. Men Pietro visste ingenting. Var han förlorad? Kunde han möta kraven?

Författare: Henrik Tibblin

F-pris: 225:00

Boken beställs hos Förlag Tibblin & Partner , mail tibblinpartner@gmail.com. Ange namn, adress och bokens titel. faktura i efterskott. 10 dagars leveranstid.

Förlag: Tibblin & Partner
https://anderst45.wordpress.com/2015/03/20/tibblin-partner-forlag/

”West & Partner Detektivbyrå”

Solvallafallet / Apelsinmordet

”West & Partner Detektivbyrå”
 Henrik Tibblin

Två maffgiagrupper mäter sina styrkor. Juggemaffian och Stockholmarna, som förkortas STOCK som är en korrumperande verksamhet, med grenar i Stureplans-maffian och även ute i Årsta partihallar. Allt hänger ihop.

Lennart West är helt solo när han etablerar sig med sin privata detektivbyrå på Högbergsgatan i ärvd våning.

Genast, från första stunden då arvet är skiftat, händer det mystiska saker, som leder djupt ner i den undre världen i huvudstaden: blöta jobb, kuppen på Valla, konststölden på Nationalmuseum, trafficking och flyktingköpaffärer. Det blir de första fallen för detektiven.

Tryckt bok: 150:00

e-bok: 75:00

West & Partner Detektivbyrå,

Fallet IMPOSSIBLE, Sprängd lustjakt
West & Partner Detektivbyrå,
Henrik Tibblin

Detektivbyrån West & Partner med placering på Söder i Stockholm, får ständigt nya uppdrag av den hårt pressade Stockholmspolisen. Nu gäller det två nya mycket komplicerade fall. Fallet Impossible, gestaltar det omöjliga; med hoten, med falska anklagelser och med möjliga kopplingar till den internationella brottsligheten.
Fallet Sprängd lustjakt, en brutal jakt, med mord, spänning och förföljelse, hopplöshet och så det definitiva slutet. Vem överlever sådant? De ständigt existerande grupperingarna av kriminella upphör aldrig med sina rörelser och sin smartness där STOCK och Juggemaffian utgör kärnan.

Tryckt bok: 225:00 + porto

Detektivbyrån  West & Partner III

Kejsarinnans juveler och Monet
Duellen i Stockholm London Paris
Detektivbyrån  West & Partner III
Henrik Tibblin
Detektivbyrån West & Partner på Södermalm lever kvar. Om än i ny tappning. De titulerar sig nu som detektiver bägge bröderna. Det är inte längre West & Partner som gäller, utan West & West AB. Aktiebolag sedan Lennart blivit inriktad på ekonomisk brottslighet; för insyn, möjlighet och marknadsorientering. Och, det insåg nu Lennart, är den företagsformen stabilare; där bägge delägarna satsar 50% och kapitalet blir säkrare och stabilare.

Putte växer in i rollen som detektiv, efter studier i den högre skolan och tvättat av sig pojkaktigheten och gatuspringet. Den löpande brottsligheten, i alla samhällslager, gav honom mycket jobb.

En annan förändring är att våningen på Högbergsgatan nu bara är detektivbyrå och inte längre kombinerad som bostad. Villan som Lennart och Lotten numera bebor ligger bekvämt i Nacka. Putte lever singelliv och har löpande kontakt med buset och med Södermalmspolisen. Samma lika, som när Lennart var enda detektiven på byrån och Putte bara partner. Lennart var den som nu var främsta kontakten med kommissarier, polis, med tingsrätt och med andra i Myndighetssverige. Nu agerar Lennart via kontaktnät som Stockholmsdirektörerna, bankerna och börsen.

Ytterligare en förändring är utvecklingen med deras kunskapare och affärspartners. För Lennart gällde Sabalena, en tidigare rysk svala, som numera är fru Olsson och bosatt på Östermalm. För Putte gällde det partner och advokat Lisa Af Strauss. Som nu var en erfaren juridisk kraft. Dessa två kunskapare har olika utgångspunkter.

Åter det vaga, det försiktiga, som inleds med ett rykte. Ofta med ett snack bredvid salongen. Utanför boxen.

Crime Noir av sin bästa art. Det vardagliga tränger sig på. En detalj som får det att växa. Vi känner alltid igen oss.

Pris: 225:00

Drama New Casino Royal

Drama New Casino Royal
Henrik Tibblin

En brittisk femtiotalsdeckare som rör sig i Londons undre värld; vadslagning, hästar, hundar, mord, spel.

Vi flyttar oss till året 1956. Mord, spel, ordklyveri, falskhet och dobbel. Paul och Dick är två spelare som vi följer. Allt i en typical English Uper style.

Tempelordnar gör sig gällande; korruption som avslöjas. Inblandning ur Upper Lord House. Eller hur var det med mordet på Casino Royal?

Spelets högsäte, roulettens borg och säte för viss risk kapitalism. Välkomna till ett rafflande spel med höga satsningar, snabba pengar, förlust och skammens mantel.

Pris: 225:00

GÖTEBORGSSYNDIKATET

GÖTEBORGSSYNDIKATET
Henrik Tibblin

Vad är sant? Vad är bara rykten? Att bryta sig loss från en förlamande situation, var det möjligt? Han hade redan brutit sig loss och var sin egen. Han behöll kontakterna, inom de båda världarna; den öppna och den slutna. Ryktet sa något, han fick upp ett spår. Men, kanske inte. Fanns det korruption i de egna leden?

Före detta resurs från det statliga polisväsendet, kriminalkommissarie Olof Spång, har startat en egen verksamhet. Vilket inte alls var sedd med blida ögon av någon inom polisen. Särskilt inte på den polisstation han sist haft sin tjänstgöring; samma surdeg fast värre.

Han är nära att knäckas, när spåren leder honom djupt in i den undre världen i Göteborg. Vart leder spåren? Hur djupt kan de spåras och vad finns bortom tunnelns mörker? Göteborgs stad, den stolta havsnära staden som grundades av Gustav den andre Adolf. Den stolta staden, med sina skämt och sin innerliga övertygelse, att vara främst.  Spåren leder till den undre världens verkliga maktfaktorer. Vad är möjligt, får syndikatet det fotfäste som krävs och det fullkomliga inflytandet som man strävar efter. Är det civila samhället nu hotat och skakat i sina grunder. Låt oss ta reda på det.

Förlag Tibblin & Partner

Författare: Henrik Tibblin

F-pris: 225:00

Våga vilja & Vilja våga

Våga vilja & Vilja våga

Henrik Tibblin

En jubileumsbok!

En självbiografi, som beskriver det väsentliga.
Denna bok skildrar ett liv. Boken är rikt illustrerad med konstnärens oljemålningar, författarens skildringar. Allt illustrerat med unika fotografier från hans resor till Paris, Rivieran och till Italien. Socionomen, författaren och konstnären Henrik Tibblin växte upp i en stor amöba-liknande familj, som växte, som svallade och ibland var helt oformlig. Sju systrar, blev frukten av flera äktenskaplig bildningar av hans föräldrar. Vi lägger upp skildringen som en vandring; genom konsten, genom resorna till Frankrike och till Italien, som satte oförglömliga spår i Henriks gärningar. Liksom yrkesvalet och släktens ursprung, faderns gärningar och det sceniska, både teater och film.

Tryckt bok: 150:00

Emergency  NÖDLÄGE

                                                                                                            Roman av Henrik Tibblin                                                                   

 En dramatisk kamp om Svalans slutliga räddning

Sabalena var en smart ryska och en effektiv agent som hade varit verksam sedan kalla krigets slut. Internationella uppdrag. Hennes första uppdrag var under sovjettiden. Med en placeringen hos underrättelsemyndigheten. Hon utbildades i fem språk, och blev kvalificerad som agent; vapenkunskap, militär träning i fält och med våta uppdrag.

Det fanns alltid en Olga. Olga var hennes beskyddare och lärare. Som följde Sabalena överallt, i hela hennes utveckling; från kandidat till professionell agent med spetskompetens. I allt. Även när hon var examinerad hade hon Olga som fältkontakt.

Red Snake. En hemlig agent, som egentligen hette Bosse Larsson, som hade varit en pilot som hade slutat flyga. Som Red Snake, var han en av landets mest hemliga underrättelseagenter. Han hade Europa som arbetsfält. Fullständigt i hemlig tjänst.

Kalla kriget började se sitt slut då. Fyra år före Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning

Förlag Tibblin & Partner

Författare: Henrik Tibblin

Pris: 225:00

Boken beställs hos Förlag Tibblin & Partner , mail tibblinpartner@gmail.com. Ange namn, adress och bokens titel. faktura i efterskott. 10 dagars leveranstid.

Förlag: Tibblin & Partner
https://anderst45.wordpress.com/2015/03/20/tibblin-partner-forlag/

___________________________________________________________________________

6 svar på “Litteratur, skriven av Henrik Tibblin

 1. Pingback: Tibblins New Community is active in various fields | Tibblins New Community
 2. Pingback: Tibblins New Community – INDEX | Tibblins New Community
 3. Pingback: Litterära kretsen kring Henrik Tibblin | Tibblins New Community
 4. Pingback: News from Tibblins New Community | Tibblins New Community
 5. Jag samlar på böcker om Paris, men efter att ha läst några sidor i Schakpartisaner kunde jag inte läsa mer, eftersom nästan alla platser är felstavade. Man blir betryckt över att inte förlaget har korrekturläst, så att det blir en gedigen bok. Till och med Eiffeltornet är felstavat, tyvärr.

  1. Hej, nu vet jag inte om det var den engelska versionen eller den svenska som du har läst, eller om det Recito’s bok du har i din hand. Den aktuella boken ”Schackpartisaner i Paris”, är ingen guidebok, utan ett drama som utspelar sig på sextiotalet. Om du inte kunde ta bokens tilltal och syfte, till dig, är det bara att beklaga. Mitt förlag får granska till nästa upplagas utgivning.

   vänligen

   Henrik Tibblin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star